General Discussion

Forum Thread: Phòng Khám Da Khoa Thái Hà

Phong kham da khoa Thai Ha du?c thành l?p và xây d?ng dã và dang di vào Ho?t d?ng theo chi?n lu?c d?u tu có chi?u sâu d? hu?ng t?i phát tri?n m?t cách b?n v?ng d?ch v? tham khám cham sóc s?c kh?e cho nhi?u b?nh nhân c? trong và ngoài nu?c. Phòng khám da Thái Hà dã và dang nhanh chóng tr? thành m?t trong nh?ng co s? y t? theo chu?n qu?c t?, phòng khám tu nhân d?t tiêu chu?n theo quy d?nh c?a b? y t?, có trang thi?t b? cao c?p, hi?n d?i d?t d? chính xác cao trong ch?n doán và di?u tr? tiên ti?n...

Next Page
Prev Page